http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3
8 czerwca - św. Jadwiga Królowa
10 czerwca - bł. Bogumił-Piotr, biskup
11 czerwca - św. Barnaba, Apostoł
13 czerwca - św. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościoła
14 czerwca - bł. Michał Kozal, biskup i męczennik

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/05/31/nowy_francuski_b%C5%82ogos%C5%82awiony,_kap%C5%82an_mi%C5%82osierdzia/1148136

23.05.2015 - Beatyfikacja Bł. Arcybiskupa Romero

Cudowny znak (?) http://www.fronda.pl/a/cudowny-znak-podczas-beatyfikacji-abp-romero,52202.html

Gdy pojawiły się Relikwie a my śpiewaliśmy Gloria, nagle otworzyło się niebo nad nami i wyszło Słońce. Wokół niego uformowało się perfekcyjnie okrągłe halo”.

Film: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I4UHr-Rx9DU

Czytania mszalne - http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator

na dziś - http://mateusz.pl/czytania/2013/

posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/

Komentarz -------- http://www.kapky.eu/pl/


Brewiarz ----------- http://brewiarz.katolik.pl/index.php3

Modlitwa ---------- http://www.modlitwawdrodze.pl/

Litanie -------------- http://www.radoslaw.home.pl/modlitewnik/glowna.htm

Ks. Piotr Skarga - http://www.fronda.pl/a/ks-piotr-skarga-niepoprawny-politycznie-prorok,52102.html

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus daje nam swoje Ciało i swoją Krew pod postacią chleba i wina, aby zostawić nam pamiątkę swojej ofiary miłości nieskończonej. W tym „wiatyku” pełnym łaski uczniowie mają wszystko, co im potrzebne na drogę życia, aby nieść wszystkim Królestwo Boże. Światłem i siłą będzie dla nich dar, jaki Jezus uczynił z siebie, ofiarowując się dobrowolnie na krzyżu. I ten Chleb życia dotarł aż do nas. Niewyczerpane jest zdumienie Kościoła wobec tej rzeczywistości. Zdumienie, które stale podsyca kontemplacja, adoracja, pamięć. Ukazuje to bardzo piękny tekst z dzisiejszej Liturgii Godzin, responsorium po drugim czytaniu Godziny Czytań, które mówi: „Rozpoznajcie w tym chlebie Ciało, które wisiało na krzyżu, a w tym kielichu wina Krew, która z boku spłynęła. Przyjmijcie więc i spożywajcie Ciało Chrystusowe, przyjmijcie i pijcie Krew Jego: Bo już sami staliście się członkami Chrystusa. Aby się nie rozdzielić, jedzcie Ciało, które was jednoczy; aby nie zwątpić o swej wartości, pijcie Krew, która jest ceną waszego zbawienia”. Postawmy sobie pytanie: co oznacza dzisiaj nie rozdzielić się i nie zwątpić o swojej wartości? My rozdzielamy się wówczas, gdy nie jesteśmy posłuszni Słowu Pana, gdy nie żyjemy duchem braterstwa miedzy sobą, kiedy rywalizujemy w zajmowaniu pierwszych miejsc, kiedy nie mamy odwagi świadczyć o miłości, gdy nie potrafimy dawać nadziei.

Eucharystia nie pozwala nam się rozdzielić, ponieważ jest ona więzią komunii, jest wypełnieniem Przymierza, żywym znakiem miłości Chrystusa, który uniżył się i unicestwił, abyśmy pozostali jedno. Uczestnicząc w Eucharystii, karmiąc się nią, włączamy się w drogę, która nie dopuszcza podziałów. Chrystus obecny pośród nas pod postacią chleba i wina wymaga, aby moc miłości przezwyciężyła wszelkie podziały i jednocześnie stała się komunią z ubogim, wsparciem dla słabego, braterską wrażliwością wobec tych, którzy z trudem znoszą ciężar dnia powszedniego.

A co dzisiaj oznacza dla nas zwątpić o swej wartości, czy też rozmywać chrześcijańską godność? Oznacza to ulegać współczesnym idolatriom, jak: życie na pokaz, uleganie konsumpcjonizmowi, stawianie ludzkiego „ja” w centrum wszystkiego; a także rywalizowanie, przyjmowanie postawy arogancji jako zwycięskiej; nieprzyznawanie się nigdy do błędu czy do tego, że czegoś potrzebujemy. To wszystko sprawia, że wątpimy o swojej wartości i stajemy się chrześcijanami przeciętnymi, letnimi, bez smaku.

Jezus przelał za nas swoją Krew, aby nas wykupić i obmyć, abyśmy zostali oczyszczeni z wszystkich grzechów. Aby nie zwątpić o swej wartości, wpatrujmy się w Niego, pijmy z Jego źródła, aby Pan zachował nas od wszelkiego zła. I tylko wtedy doświadczymy łaski przemiany. Pozostaniemy na zawsze ubogimi grzesznikami, ale Krew Chrystusa uwolni nas od naszych grzechów i przywróci nam naszą godność. Ze szczerą pokorą, bez żadnej naszej zasługi będziemy mogli nieść braciom miłość naszego Pana i Zbawiciela. Będziemy Jego oczyma, które szukają Zacheusza i Magdaleny. Będziemy Jego dłonią, która pomaga chorym na ciele i duszy. Będziemy Jego sercem, które miłuje potrzebujących pojednania i zrozumienia. W ten sposób Eucharystia wypełnia Przymierze, które nas uświęca, oczyszcza i jednoczy w cudownej komunii z Bogiem.

Dzisiaj Uroczystość Bożego Ciała. Cieszymy się dlatego, że to misterium możemy nie tylko celebrować, ale także je uwielbiać i wyśpiewywać na ulicach naszych miast. Niech procesja, która ruszy na zakończenie Mszy Świętej, wyrazi naszą wdzięczność za całą tę drogę, jaką Bóg przebył przez pustynię naszego ubóstwa, aby nas wydobyć ze stanu niewolnika, karmiąc nas swoją miłością przez Sakrament Jego Ciała i Krwi.

Za chwilę, kiedy będziemy szli drogą, poczujmy się zjednoczeni z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, którzy nie mogą wyrazić swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Poczujmy się zjednoczeni z nimi. Śpiewajmy, uwielbiajmy, adorujmy Pana z nimi. I uczcijmy w naszych sercach tych braci i siostry, od których zażądano ofiary życia za ich wierność Chrystusowi. Niech ich krew zjednoczona z krwią Chrystusa będzie zadatkiem pokoju i pojednania dla całego świata. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ItAG9rLFLws

Znamy miasta, które odwiedzi Papież podczas ŚDM 2016

Lotnisko: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VSasgTxOUAc

Homilia: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HiZczUJRH7U

W usłyszanych przez nas czytaniach biblijnych kilkakrotnie zabrzmiało słowo „pokój”. Jest to jak najbardziej słowo prorocze! Pokój jest marzeniem Boga, jest planem Boga dla ludzkości, dla historii, wraz z całym stworzeniem. Jest to projekt, który zawsze napotyka sprzeciw człowieka a także sprzeciw ze strony złego. Także w naszych czasach pragnienie pokoju i trud, aby go budować konfrontują się z faktem, że na świecie ma miejsce wiele konfliktów zbrojnych. Jest to rodzaj  trzeciej wojny światowej, prowadzonej „w kawałkach” i w efekcie, jaki stworzyły media odczuwana jest atmosfera wojny.

Istnieją ludzie, którzy chcą celowo tworzyć ten klimat i podsycać tę atmosferę, zwłaszcza ci, którzy dążą do konfliktu różnych kultur i cywilizacji, a także ci, którzy spekulują na wojnie, by sprzedawać broń. Ale wojna pociąga za sobą to, że dzieci, kobiety i osoby starsze muszą szukać schronienia w obozach dla uchodźców; oznacza przymusowe wysiedlenia; oznacza zniszczenie domów, dróg i fabryk; oznacza przede wszystkim wiele złamanych istnień. Dobrze to znacie, bo sami tego tutaj doświadczyliście: ileż cierpienia, ile zniszczenia, ile bólu! Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ponownie wznosi się z tego miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli: nigdy więcej wojny!

W tym klimacie wojny jak promień słońca przenikający chmury rozbrzmiewa słowo Jezusa z Ewangelii: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9). Jest to wezwanie zawsze aktualne, adresowane do każdego pokolenia. Jezus nie mówi: „Błogosławieni  głosiciele pokoju”: wszyscy potrafią go głosić, nawet w sposób obłudny czy wręcz kłamliwy. Nie, powiada  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, to znaczy ci, którzy go czynią. Wprowadzanie pokoju jest pracą wymagającą osobistego wysiłku: wymaga pasji, cierpliwości, doświadczenia,  wytrwałości. Błogosławieni są ci, którzy sieją pokój poprzez swoje codzienne działania, swoje postawy i gesty służby, braterstwa, dialogu, miłosierdzia … Tak, „oni będą nazwani synami Bożymi”, ponieważ Bóg sieje pokój, zawsze, wszędzie; w pełni czasu posłał na świat swojego Syna, abyśmy mieli pokój! Czynienie pokoju jest pracą, którą trzeba prowadzić każdego dnia, krok po kroku, nigdy nie ulegając zmęczeniu.

A jak się czyni, jak się buduje pokój? Przypomniał nam o tym w sposób fundamentalny prorok Izajasz: „Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, (32:17). „Opus iustitiae pax” według wersji Wulgaty, która stała się słynnym mottem, podjętym także proroczo przez papieża Piusa XII. Pokój jest dziełem sprawiedliwości. Także i w tym przypadku: nie sprawiedliwości głoszonej z emfazą, teoretycznie, planowanej … ale sprawiedliwości praktykowanej, przeżytej. A Ewangelia uczy nas, że wypełnieniem sprawiedliwości jest miłość: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39; Rz 13,9). Kiedy, dzięki Bożej łasce wypełniamy to przykazanie, jakże bardzo wszystko się zmienia! Ponieważ my się zmieniamy! Ta osoba, naród, których postrzegałem jako wroga, ma w istocie moją twarz, serce, duszę. Mamy tego samego Ojca w niebie. Tak więc prawdziwą sprawiedliwością jest czynienie tej osobie, temu narodowi to, co chciałbym, aby mnie czyniono, mojemu narodowi (por. Mt 7,12).

Święty Paweł w drugim czytaniu wskazał nam postawy niezbędne do czynienia pokoju: „obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”(Kol 3,12-13).

Oto postawy potrzebne, aby czynić pokój w życiu codziennym, wszędzie tam, gdzie żyjemy. Nie łudźmy się jednak, że zależy tylko od nas! Popadlibyśmy bowiem w iluzoryczny moralizm. Pokój jest darem Boga, nie w sensie magicznym, ale dlatego, że On wraz ze Swoim Duchem może wypisać te postawy w naszych sercach i w naszym ciele, czyniąc nas prawdziwymi narzędziami Jego pokoju. A Apostoł zmierzając ku głębi powiada, że pokój jest darem Boga, ponieważ jest owocem Jego pojednania z nami. Człowiek może czynić pokój tylko wtedy, kiedy pozwala się pojednać z Bogiem. Drodzy bracia i siostry, dziś wspólnie prośmy Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny o łaskę posiadania serca prostego, o łaskę cierpliwości, łaskę zmagania się i działania na rzecz sprawiedliwości, by być miłosiernym, działać na rzecz pokoju, by siać pokój, a nie wojnę i niezgodę. To jest droga, która czyni nas szczęśliwymi, która czyni nas błogosławionymi.

Poświęcenia dokonał kard. Vinko Puljić. Z kolei biorący udział w ceremonii członek prezydium Bośni i Hercegowiny Alija Izetbegović przypomniał papieskie inicjatywy na rzecz położenia kresu wojnie. „Jego słowa wypowiedziane w Sarajewie działały jak balsam, a jego nauczanie i mądrość mogą być dla nas wszystkich drogowskazem” – powiedział o Janie Pawle II bośniacki polityk. 

http://gosc.pl/doc/2520255.Nowy-dowod-w-sprawie-Asii-Bibi

Film - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Ih2yRJkC18

http://www.fronda.pl/a/o-jozef-witko-jak-bioenergoterapia-niszczy-ludzkie-zycie,52248.html

Możemy wszystko mieć i wszystko osiągnąć, unikając zła. Nie musimy szukać 'nadprzyrodzoności'. Bóg jest dostępny w każdym sakramencie. Bóg żywy i prawdziwy! On chce nas uzdrowić poprzez wiarę.
ARCHIWUM
Ogłoszenia 31.05.2015 Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013