Niedziela 16 Listopada 2014r. Kalendarz Ekumeniczny portal http://wiara.pl/

Wspomnienia:

16 listopada - rzymskie bazyliki świętych Apostołów Piotra i Pawła

16 listopada - NMP Ostrobramska, Matka Miłosierdzia

męcz. Akepsym, biskup Neassonu
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal[sw_id]=1031&cHash=6ecc85ba2b

męcz. Józef Prezbiter
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal[sw_id]=1032&cHash=85ff49890f

męcz. Aital Diakon
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal[sw_id]=1033&cHash=14752b225f


Czytania mszalne
  -
http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator

                  na dziś -
http://mateusz.pl/czytania/2014/

              posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/
Komentarz ---------
http://www.kapky.eu/pl/
Video Komentarz---
http://legan.eu/

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ...

Katedra Chrystusa Króla w Katowicach http://www.katedra.katowice.opoka.org.pl/

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – w ostatnią niedzielę zwykłą roku liturgicznego[a]. Wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925. Wydał encykliką Quas Primas. Papież nakazał nadto, aby przed wystawionym Najświętszym Sakramentem była odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ- „ O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twemi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i p ociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nietylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom mrnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.”
http://breviarium.blogspot.com/2013/11/akt-poswiecenia-rodzaju-ludzkiego.html

Chrystus Królmozaika (1936) w wiedeńskim kościele pw. Chrystusa Króla

Homilia Ks. Carlosa - https://www.youtube.com/watch?v=UmnzA40tgaA

LITURGIA - https://www.youtube.com/watch?v=Ym7Qrs7jJ9Q

Komentarz - https://www.youtube.com/watch?v=_J70SZt6zwU

Kromka Słowa Bożego - https://www.youtube.com/watch?v=9nf8ZAwCWJc

Dzielmy się wiarą - http://www.edycja.pl/mp3_view_category/category_id/8139
Pieśń -
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gG_yJ3kUHXI
Cóż Ci, Jezu, damy -
https://www.youtube.com/watch?v=3O11r892Moo

Uznana za zmarłą 91-letnia kobieta obudziła się w chłodni zakładu pogrzebowego.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Uznana-za-zmarla-obudzila-sie-w-chlodni,wid,17028024,wiadomosc.html?ticaid=113cc6

Rabka Zdrój i Rdzawka: poświęcono i otwarto nowe drogi - W piątek 14 listopada 2014, Ks. Andrzej Famułka dokonał poświęcenia nowo wybudowanych dróg, mostów i chodników.
http://wiadomosci.onet.pl/podhale/rabka-zdroj-i-rdzawka-poswiecono-i-otwarto-nowe-drogi/4med4

http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/33059/Miliony_w_drogach.html

Nowe drogi, mosty i chodniki w Rabce - Zdroju

Rabczański samorząd reprezentowali na otwarciu: Burmistrz Ewa Przybyło, Wiceburmistrz Robert Wójciak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Górnicka - Orzeł oraz Radni miasta i gminy. Gospodarzem spotkania był Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, a wśród gości znaleźli się m.in. Wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak i Poseł Edward Siarka. Poświęcenia inwestycji dokonał Ks. Kanonik Andrzej Famułka.
http://www.rabka.pl/index.php?id=serwis&art=4047
http://www.gorce24.pl/informacje/4868/Uroczyste_otwarcie_inwestycji_wykonanych_w_RabceZdroju_w_ramach_Narodowego_Programu_
Przebudowy_Drog_Lokalnych_zdjecia

Obrzęd pobłogosławienia nowego mostu


Błogosławiony  Bóg  nasz,  w  każdym  czasie,  teraz  i  zawsze,  i  na  wieki wieków.
Ojcze nasz.

W  pokoju  do  Pana  módlmy  się  - Aby most ten został umocniony błogosławieństwem z wysoka i otrzymał Anioła  Stróża,  aby  niewidzialnie  odpędzał  wszelkie  przeciwności  wrogów widzialnych i niewidzialnych, do Pana módlmy się.
- Aby została mu dana i wszystkim chodzącym po nim łaskę i umocnienie z wysoka przez działanie Najświętszego Ducha, do Pana módlmy się.
Stwórco  i  Twórco  wszystkiego,  Boże,  dzieło  rąk  naszych  szybko wzmocnij  błogosławieństwem  Twoim  i  most  ten  mocą  Twoją  umocnij,  a przechodzących  po  nim  wybaw  ze  wszelkiego  zła,  albowiem  jesteś  Jeden Mocny i Przyjaciel człowieka.
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki
wieków. Amen


Kapłan kropi most wodą święconą, mówiąc: Błogosławiony  jest  ten  most  pokropieniem  tą  wodą  święconą,  w  Imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen.

- Jeszcze  modlimy  się  o  zachowanie  tego  miasta  i  każdej krainy,  od  głodu,  zarazy,  trzęsienia  ziemi, potopu,  ognia,  miecza,  napaści  obcych  plemion  i  walk  bratobójczych,  aby miłosierny i łaskawy Przyjaciel człowieka, Bóg nasz, odwrócił wszelki gniew na
nas  nadciągający  i  wybawił  nas  od  należnego  i  sprawiedliwego  osądzenia,  i zmiłował się nad nami.
- Jeszcze módlmy się, aby Pan Bóg usłyszał głos modlitwy nas grzesznych i zmiłował się nad nami.

- Zbaw,  Panie,  lud  Twój  i  pobłogosław  dziedzictwo  Twoje,  zwycięstwo prawowiernym  w  przeciwnościach  daj  i  Twoje  ochraniaj Krzyżem  Twym chrześcijan Twoich. Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Do Pana módlmy się: Władco  Boże  Wszechwładny,  Ojcze  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa, który  stworzyłeś  niebo  myślą  swoją  i  ziemię  założyłeś  na  jej  fundamencie, Stwórco  i  Twórco  wszystkich,  wejrzyj  na  modlitwę  nas,  niegodnych  sług, dzisiaj  na  tym  miejscu  modlących  się  do  Ciebie,  i  ześlij  błogosławieństwo Twoje  niebieskie  na  fundament  tego  mostu,  albowiem  od  Ciebie  pochodzi wszelki dar dobry, wszelka moc i siła, i wszystko potrzebne ludziom, więc jak dawno temu stary Izrael przeprowadziłeś przez Morze Czerwone jak po suchym lądzie,  i  teraz  wejrzyj  miłosiernie  na  ten  most  i  otocz  go  opieką,  umocnij  go niezachwianie, aby w pokoju, bez lęku i bez wahania przechodzili po nim ludzie i  zwierzęta. 


Prosimy  Cię,  Panie  Boże,  otocz  ten  most  i  chroń  go  Twą  Bożą Opatrznością, i mocną opieką. Daj mu anioła stróża, aby go chronił i wybawiał od wszelkich zakusów, i burzliwych fal, wybawiając most i chodzących po nim ludzi oraz zwierzęta od wszelkich złych zakusów złego, aby chodzący po nim opiewali  i  sławili  Ciebie,  najszczodrobliwszy  Panie.  Nie  zapominaj  o  Twoim ludzie  i  zmiłuj  się  nad  nami,  daj  nam  wszystkim  zdrowie  i  długie  dni  życia, pokój i spokój, domy nasze napełnij wszystkim potrzebnym do życia, obroń i ochroń ubogich oraz wędrowców, daj nam pomyślne wiatry, plony ziemi i we wszystkim  pospiesz  nam  na  zbawienie,  błogosławiąc  nasze  wejścia  i  wyjścia, gdy  chodzimy  i  przechodzimy  przez  ten  most  jak  po  ziemi,  dla  modlitw najczystszej Władczyni naszej Bogurodzicy, mocą czcigodnego i życiodajnego Krzyża,  opieką  czcigodnych  niebieskich  mocy  bezcielesnych,  czcigodnego sławnego  Proroka,  Poprzednika  i  Chrzciciela  Jana,  świętych  zwycięskich męczenników,  świętego  widzącego  Boga  proroka  Mojżesza  i  wszystkich świętych. Albowiem Ty jesteś Mocą i umocnieniem naszym, i Tobie chwałę, i dziękczynienie oddajemy, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Dobrym,  i  Życiodajnym  Twoim  Duchem,  teraz  i  zawsze,  i  na  wieki  wieków. Amen.

Przewidywane wydarzenia z życia Kościoła: 23 listopada: uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata; w Watykanie kanonizacja sześciorga błogosławionych; wśród nich jest czterech Włochów: bp Jan Antoni Farina, franciszkanin o. Ludwik z Casorii, oblat Mikołaj z Longobardi i tercjarz franciszkański Amato Ronconi… Hindusów obrządku syromalabarskiego: o. Cyriak Eliasz Chavara i s. Eufrazja od Najświętszego Serca Jezusa Eluvathingal.
25 listopada: wizyta Papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim w Strasburgu;
28-30 listopada: podróż Ojca Świętego do Turcji (Ankara i Stambuł);

FILM - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vKZTxdiLXOs

Wybrane artykuły:

Papież Franciszek będzie gościł w Parlamencie Europejskim w Strassburgu 25 listopada. Uda się tam na osobiste zaproszenie przewodniczącego tego parlamentu, socjalistę Martina Schulza. Pomimo takich korzeni całej inicjatywy, nie zgadzają się z nią feministki . Sprofanowały też krzyż.
http://www.fronda.pl/a/femen-protestuje-na-placu-sw-piotra-przeciw-papiezowi,43965.html

Oburzeni klienci Empiku zapowiadają bojkot. Wszystko dlatego, że popularna sieć sklepów zdecydowała się na reklamę świątecznej oferty z udziałem Marii Czubaszek i Adama „Nergala” Darskiego.
http://www.fronda.pl/a/dziekuje-w-empiku-nie-kupuje-oburzeni-internauci-bojkotuja-sklep-za-reklame-z-nergalem,43780.html

" W publikacjach "Świadków Jehowy" są masońskie, satanistyczne ukryte znaki (...) ŚJ usunęli ok. 750 wersetów z Biblii mówiących np. o Boskości Jezusa i Ducha Świętego". Mocne świadectwo!
http://www.fronda.pl/a/swiadkowie-jehowy-to-zakamuflowana-sekta-satanistyczna-mocne-swiadectwo,43783.html

Pisarka Dorota Masłowska, w towarzystwie innych kpi przy okazji Święta Niepodległości z
Polski
i katolicyzmu. Robi to, dodajmy, w sposób po prostu skrajnie nieprzyzwoity.
http://www.fronda.pl/a/maslowska-i-pirog-ohydny-atak-na-polskosc,43849.html

Dwaj tureccy chłopcy według "Kronen Zeitung" brutalnie zaatakowali kolegę ze szkoły. Mieli go pobić, a następnie wyciąć mu na plecach nożem lub innym ostrym narzędziem znak Krzyża.
http://www.fronda.pl/a/media-w-austrii-tureckie-dzieci-wyciely-chlopcu-nozem-krzyz-na-plecach,43967.html

- Byłeś kiedyś w ciasnym pomieszczeniu, a ktoś na siłę wlewał ci do gardła alkohol? Dzieci, które coś takiego przeżyły w łonie matki, rodzą się z poziomem adrenaliny równym temu, jaki mają żołnierze na pierwszej linii frontu - dr Teresa Jadczak-Szumiło, specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji, ekspert ds. terapii dzieci w PARPA Warszawa, jasno obrazowała, czym skutkuje wypicie choćby lampki alkoholu przez kobietę w ciąży. - I nie ma znaczenia, w którym okresie życia płodowego do tego dojdzie. Alkohol zawsze grozi uszkodzeniem mózgu dziecka.
http://bielsko.gosc.pl/doc/2245389.Walczymy-z-legenda-lampki-wina

 

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3


17 listopada - św. Elżbieta Węgierska


18 listopada - bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica


19 listopada - bł. Salomea, dziewica


20 listopada - św. Rafał Kalinowski, prezbiter


21 listopada - ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22 listopada - św. Cecylia, dziewica i męczennica
ARCHIWUM
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012