http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

11 sierpnia - św. Klara, dziewica

14 sierpnia - św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

17 sierpnia - św. Jacek, prezbiter

Czytania mszalne - http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator
                       na dziś - http://mateusz.pl/czytania/2013/
                 posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/
Komentarz -------- http://www.kapky.eu/pl/

Video Komentarz -- http://legan.eu/


                 

 

Brewiarz ----------- http://brewiarz.katolik.pl/index.php3

Modlitwa ---------- http://www.modlitwawdrodze.pl/

Litanie -------------- http://www.radoslaw.home.pl/modlitewnik/glowna.htm


Papieskie intencje modlitwy na miesiąc sierpień: „Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.” Misyjna: „Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.” Wyjaśnienie: http://www.ampolska.co/Intencje-AM/Rok-2014/art-1086-Wyjasnienie-papieskich-intencji-AM-sierpien-2014.htm

nasza miłość do Pana Boga - J 14,23-24

Miłość do Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań, Jego woli ukazanej nam przez nauczanie Jezusa. W pełni miłuje Boga ten, kto każdą swoją czynność stara się wykonać zgodnie z życzeniem Ojca niebieskiego, czyli tak, aby się Jemu podobała. Żeby poznać wolę Boga, trzeba ciągle naradzać się z Ojcem niebieskim, ciągle zastanawiać się nad tym, czego On od nas oczekuje w danym momencie, w chwili wykonywania określonego zadania, pracy lub czego się spodziewa po naszej rozmowie prowadzonej z drugą osobą. Aby odkryć wolę Bożą, można się też zastanawiać nad tym, jak Chrystus lub Maryja postąpiliby na moim miejscu. To wewnętrzne „naradzanie się” z Bogiem jest podstawową modlitwą chrześcijanina, która powinna trwać bez przerwy.

nasza miłość do bliźniego - 1 J 3,17-18

Miłość polega zasadniczo na obdarowywaniu drugiego w taki sposób, że przyczyniamy się do jego autentycznego i wszechstronnego rozwoju. Druga osoba potrzebuje naszej życzliwości, prawdy, obecności, rady, czasami pomocy materialnej, naszego serca. Potrzebuje jednak przede wszystkim prawdy Bożej, Ewangelii, która pomaga osiągnąć życie wieczne. To, co dajemy drugiemu, czym mu usługujemy, ma przyczyniać się do jego rozwoju fizycznego, duchowego, moralnego, intelektualnego, religijnego, społecznego itp. i przede wszystkim ma mu pomóc osiągnąć pełną doskonałość w niebie. http://www.teologia.pl/m_k/zag10-1.htm#1

MODLITWA I PRACA

Nie masz się modlić trzy godziny, ale całe życie... Chrystus wcale nie chce, abyśmy się modlili trzy godziny, ale całe życie! To polecenie Pan Jezus kieruje do każdego człowieka!!! Co ma zrobić przeciętny Kowalski, który jest, załóżmy, biznesmenem, wstaje rano, chwilę się modli, je śniadanie, odprowadza dziecko do przedszkola, idzie do swojego biura i pracuje 16 godzin. Później powrót do domu, obiad, telewizja, pacierz wieczorny i noc. Gdzie znaleźć czas na modlitwę, czy ten Kowalski wcale się nie modli? Co z modlitwą nieustanną w jego życiu?

Przeciętny katolik wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, to pacierz, kiedy odmawiamy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca, do tego dochodzą prośby o zdrowie, pomoc i opiekę, tudzież o pieniądze bowiem potrzeby są ogromne. Nie można zaprzeczać takiemu rozumieniu modlitwy, ale jest on trochę zawężony i może przyczynić się do nadmiernego gadulstwa oraz traktowania Boga jak maszynki do spełniania naszych próśb (por. Mt 6,7).

Nasze rozumienie modlitwy rozszerza się, gdy potraktujemy ją jako spotkanie z Bogiem. Czytając Pismo Święte możemy się przekonać jak poprzez objawienie Bóg "wszedł " w historię ludzką.

Modlitwą stają się najbardziej prozaiczne wydarzenia naszego życia. Modlitwą jest jedzenie, spanie, pójście do pracy, solidne wykonywanie swoich obowiązków, czyli poszukiwanie Boga w każdej chwili dnia, nie myśląc nawet o Nim, ale wykonując dane czynności zgodnie z Jego przykazaniami. Czy jecie, czy pijecie wszystko na chwałę Bożą czyńcie (por. 1 Kor 10,31). Odkrywanie Boga we wszystkim staje się wówczas niesamowitą przygodą życia i źródłem wielkiej radości. http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/042003/06.html

Jeden z apoftegmatów, opowiada o tym, jak do starego Abby przyszedł młody adept i powiedział: "Idę na pustkowie i będę medytował. Nad czym mam myśleć?" Abba wziął Psalm 1 i przeczytał: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą (Ps 1,1-2). Uczeń podziękował i odszedł. Wrócił po dwóch latach, powiedział, że już to rozumie i zapytał, co ma czynić dalej.

Nie rezygnuj z poświęcania czasu Panu Bogu, z poświęcania czasu na to, co nazywa się pobożnymi ćwiczeniami, pacierzem, modlitwą ustną…spokojnie i cierpliwie jak ziarno gorczycy, które rzucone w glebę rośnie i staje się drzewem, rośnie też twoja zdolność modlitwy, możliwość wpływania na rozwój twego życia wewnętrznego oraz na innych. Wielu rozmodlonych ludzi bardzo mocno oddziałuje na innych, nawet nie słowami, ale samym przykładem. http://www.katolik.pl/670,416.druk?s=2

PRACA NA CHWAŁĘ BOŻĄ: Historia jest opowiedziana przez kobietę, która czyściła ten sam biurowiec przez wiele lat. Kiedy zapytana jak zniosła harówkę robienia tych samych rzeczy przez cały czas odpowiedziała: “To nie jest harówka. Pracuję dla Króla i On jest zadowolony (wraz z innymi), kiedy robię najlepiej, co się da.” Kobieta ta znalazła sekret znaczącej pracy. http://prostozserca.pl/devotions/praca-na-chwale-boza/

Pracę można traktować jako rodzaj modlitwy. Jeśli jestem blisko Chrystusa, jeśli nad Chrystusa nie przedkładam niczego, to całe moje życie powoli zmieni się w świecę spalającą się dla Boga, która nie tylko wydaje ciepło, blask i siłę, ale również przekształci rzeczywistość. Trzeba używać światła, którym jest kontakt człowieka z Bogiem. Praca bez Boga to całkowite zatracenie się, pracoholizm, wyzysk człowieka przez człowieka, niszczenie drugiego. Szczytem tego były obozy pracy w systemach totalitarnych. Przeciwieństwem powinna być humanizacja pracy, o której mówił ksiądz Tischner w swoich kazaniach solidarnościowych.

Z kolei modlitwa bez pracy może być czczą dewocją. Modlitwa i praca muszą więc ściśle się łączyć, musi być między nimi równowaga. http://www.katolik.pl/modlitwa-i-praca,670,416,cz.html?s=2

Wiara

Minister Kluzik-Rostkowska przeraziła się, gdy usłyszała o pomyśle „Deklaracji wiary” nauczycieli. „Szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo, także nauczyciel uczący w szkole publicznej powinien w swojej pracy tę neutralność zachować, inaczej łamie prawo” – oświadczyła. Wyraziła też nadzieję, że „Deklaracja wiary” nauczycieli nie powstanie i „że nie stanie się przyczynkiem do rozpętania jakiejś wojny religijnej w polskiej szkole”. Pani minister rozpętała za to prewencyjną histerię.

Nieco spóźniona ta histeria. O jakieś dwa tysiące lat. Bo od czasu, gdy Jezus Chrystus założył Kościół, jego członkowie składają publiczną deklarację wiary. Nauczyciele też. I lekarze. Dekarze, kolejarze i piłkarze, kelnerzy i fryzjerzy, naukowcy i sportowcy. I niektórzy ministrowie.
Każdy katolik składa deklarację wiary przynajmniej raz w tygodniu. Nazywa się to Wyznaniem Wiary.

I oznacza to, że – weźcie głęboki oddech, neutraliści – wola Boża jest dla nich rozstrzygająca w każdej sprawie. Bo skoro
zaświadczam, że wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, to tym samym deklaruję, że jestem Jego dziełem. A zatem On ma do mnie wszystkie prawa.

I skoro wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, to znaczy, że to Jego nauka jest dla mnie podstawowa i wiążąca.

I skoro wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, to znaczy, że wiążące są dla mnie Jego wskazania, a nie sprzeczne z nimi oferty tego świata.

Skoro składam deklarację wiary w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, to uznaję, że właśnie Kościół jest środowiskiem mojego dojrzewania i że w jego nauce wyraża się wola Boża.

Skąd więc ten cały jazgot z powodu „Deklaracji wiary”, która jest zaledwie przypomnieniem tego, co stało się w chwili chrztu? Co to za sensacja, że nauczyciel kieruje się wartościami chrześcijańskimi? Czy to znaczy, że każe dzieciom wyznawać wiarę wbrew woli rodziców? Przeciwnie! Taki nauczyciel broni dzieci przed zamachem na ich sumienia. Gdyby nie wierni Chrystusowi nauczyciele, dawno byśmy przyjęli wiarę w jedynie słuszny ustrój „demokracji ludowej”. To, co szefowa MEN nazywa „neutralnością światopoglądową”, to kolejna odsłona ateizacji. To wciskanie ludziom fanatycznej religii nihilizmu. Czy pani Kluzik-Rostkowska uważa, że dzieci mają lekceważyć rodziców? Że mają zabijać, kłamać, kraść? Zakaz tych rzeczy wynika przecież z wartości chrześcijańskich. Jeśli mamy być neutralni, to niech małolaty robią, co chcą! Anarchia to też opcja! http://gosc.pl/doc/2109350.Wiara-do-niczego

Prawnicy chcą składać przysięgę odwołując się do Boga.

Adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze chcą składać przysięgę z odwołaniem się do Boga. Przygotowano specjalną petycję w tej sprawie: www.petycja.arslegis.org.pl.

To bardzo mądra i zdroworozsądkowa petycja. Dlaczego? Gdyż składana przysięga prawnicza z odwołaniem się do najwyższej instancji, czyli Boga przypomina wszystkim, że pragnie się wykonywać powierzone zadanie w oparciu o obiektywną prawdę i wartości. Dla osób wierzących to nic innego jak danie świadectwa, że człowiek jest z natury grzeszny i nieustanie musi walczyć o to, by krzewić obiektywne dobro wokół siebie. Dla osób niewierzących, taka przysięga uprzytamnia, że istnieje świat obiektywnych wartości, dobrych dla wszystkich ludzi, i to ten świat należy za wszelką cenę celebrować.

Prawnicy chcą, by ich przysięga wyglądała tak samo jak sędziów i prokuratorów, czyli by można na końcu przysięgi dodać słowa: „Tak mi dopomóż Bóg". - Założenie, że istnieją jakieś korporacje, których członkowie nie mają prawa dodawać formuły "Tak mi dopomóż Bóg" do tekstu ślubowania, jest nieporozumieniem. To jest formuła, obecna i w ślubowaniu poselskim, prezydenta RP oraz rzecznika praw obywatelskich – wyjaśnia w rozmowie z KAI prof. Andrzej Zoll. - Nie ma więc żadnego powodu, by istniały zawody, wykluczające taką formułę. Utrzymanie dotychczasowego stanu byłoby więc dyskryminacyjną regulacją, a dodanie jej to wyrównanie praw. Nie ma żadnego powodu aby te zawody były dyskryminowane pod tym względem.

Polscy prawnicy uruchomili akcję zbierania podpisów pod petycją o zmianę ustawodawstwa. W apelu kierowanym do prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałek Sejmu Ewy Kopacz, marszałka Senatu, premiera oraz ministra sprawiedliwości prawnicy piszą, że pozbawienie m.in. adwokatów i radców prawnych możliwości odwołania się do Boga „stanowi ewidentną niespójność systemu prawa i nie jest zgodny z art. 25 Konstytucji, który gwarantuje swobodę wyrażania poglądów religijnych w życiu publicznym". - Złożenie ślubowania jest w pracy prawnika nadal szczególnie ważne. Stąd też warto, by osoby składające ślubowanie mogły się odwołać do tego, co najistotniejsze w ich systemie wartości – w przypadku osób wierzących zatem także do wiary w Boga – argumentują prawnicy. - Będzie to wyraz słusznego włączenia indywidualnych przekonań religijnych do publicznego zobowiązania o charakterze prawnym, a efektem może być tylko wzmocnienie działania na rzecz dobra wspólnego, na którym przecież zależy wszystkim członkom społeczeństwa”.

Męczennicy z sosnowego wzgórza

W małej miejscowości blisko Morza Żółtego dotykamy początków koreańskiego Kościoła. Nie da się opowiadać o tym sanktuarium, nie mówiąc o św. Andrzeju Kim Tae-gŏn . Tak jak nie sposób przedstawić pierwszego księdza pochodzącego z Korei Południowej bez odwoływania się do miejsca, w którym się urodził. Solmoe trudno znaleźć na mapie Korei. Chociaż to ważne sanktuarium dla koreańskich katolików związane ze świętym męczennikiem. 15 sierpnia odwiedzi je papież Franciszek. Spotka się z młodzieżą i pomodli się obok domku, w którym mieszkał św. Andrzej Kim Taegon. http://gosc.pl/doc/2109336.Meczennicy-z-sosnowego-wzgorza

Piękno chrześcijaństwa

Papieskiej wizycie w Korei Południowej towarzyszyć będzie ważne wydarzenie kulturalne. 15 sierpnia w Seulu otwarta zostanie wystawa: Piękno chrześcijaństwa, arcydzieła florenckiej katedry i muzeów watykańskich.

Ekspozycja podzielona jest na dziesięć sekcji, które za pośrednictwem średniowiecznych, renesansowych i barkowych arcydzieł ukażą Koreańczykom główne elementy katolickiej wiary. Chrystus i kreatywność, kapłaństwo i sakramenty, splendor liturgii, harmonia nieba, prorocy i święci – to tytuły najważniejszych sekcji.

W sumie do Korei przewieziono ponad 50 włoskich arcydzieł, w tym prace Michała Anioła, Guida Reni, Gurecina czy Donatellego. Zwiedzającym będzie towarzyszyć muzyka sakralna skomponowana dla florenckiej katedry. Jednym z zamiarów organizatorów jest ukazanie idei piękna w chrześcijaństwie, a w konsekwencji istotnej roli, jaką odgrywa w tej religii sztuka sakralna.
http://kosciol.wiara.pl/doc/2112273.Piekno-chrzescijanstwa

Program papieskiej pielgrzymki do Korei
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x79773/program-papieskiej-pielgrzymki-do-korei/

http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/90081,podroz-papieza-do-korei-pld.html

Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki,  jako jedyny zespół z Polski, został zaproszony do udziału w X Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej, które odbędzie się w sierpniu 2014 r. w Seulu. To prestiżowe artystyczne i kulturalne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Muzyki Chóralnej (IFCM) odbywa się co trzy lata, każdorazowo w innym kraju. W tegorocznej edycji Sympozjum weźmie udział 28 chórów z 19 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.

Teledysk promującego wizytę Ojca Świętego Franciszka w Korei:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_eDWV9eZ9E

Strona oficjalna pielgrzymki Papieża Franciszka: popekorea.catholic.or.kr

Koronka Kamedulska - http://www.pch24.pl/koronka-kamedulska---historia-i-sposob-odmawiania,24551,i.html#ixzz39KPOMVMw

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YkoK_dO2hkc


W celu nabycia koronki kamedulskiej należy się skontaktować z krakowskim Eremem na Bielanach: Al. Konarowa 1, 30-248 Kraków, tel. 12 429 76 10.

Oto tłumaczenie Hymnu na język polski: Usłysz, Kowalu niebios, o co prosi Cię poeta. Niech Twa łaska przyjdzie do mnie łagodnie. Wzywam Cię, bo mnie stworzyłeś. Jestem Twym niewolnikiem, a Ty moim Panem. Boże, wzywam Cię, byś mnie uzdrowił. Pamiętaj o mnie, łagodny. Potrzebujemy Cię najbardziej. Odpędź, o Królu słońc, Szczodry i wspaniały Każdy ludzki smutek z miasta serca. Czuwaj nade mną, o łagodny. Prawdziwie potrzebujemy Cię w każdej chwili w świecie ludzi. Poślij nam, Synu dziewicy, dobre sprawy. Cała pomoc jest od Ciebie, w moim sercu. http://www.deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/art,30,chrzescijanski-hymn-podbija-internet.html

O satanistkach, które zabiły zakonnicę zadając jej 19 ciosów nożem http://www.fronda.pl/a/o-satanistkach-ktore-zabily-zakonnice-zadajac-jej-19-ciosow-nozem,40180.html


Czarna msza - http://gosc.pl/doc/2109217.Czarna-msza-w-Oklahoma-CityAsymetria polskiego prawa
http://www.radiomaryja.pl/polecamy/asymetria-polskiego-prawa/

Anarchiści uniewinnieni za przerwanie wykładu ks. Bortkiewicza

http://www.radiomaryja.pl/informacje/anarchisci-uniewinnieni-za-przerwanie-wykladu-ks-bortkiewicza/

Anarchiści uniewinnieni za przerwanie wykładu ks. Bortkiewicza!
A za Baumana było więzienie…

http://wpolityce.pl/polityka/207827-oto-iii-rp-anarchisci-uniewinnieni-za-przerwanie-wykladu-ks-bortkiewicza-a-za-baumana-bylo-wiezienie
Skazani za zakłócanie wykładu mjr Baumana
http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/3319-skazani-za-zaklocanie-wykladu-mjr-baumana-kafelek.html

Organizatorzy akcji "Wszystkich nas nie zamkniecie" wezwani do sądu
http://niezalezna.pl/57851-nasz-news-organizatorzy-akcji-wszystkich-nas-nie-zamkniecie-wezwani-do-saduFrancuscy więźniowie przechodzą na Islam. Trwa muzułmańska indoktrynacja osadzonych
Read more: http://www.pch24.pl/francuscy-wiezniowie-przechodza-na-islam--trwa-muzulmanska-indoktrynacja-osadzonych,24624,i.html#ixzz39SRHE98m

Prawie 40 tys. kart trafiło do dużych rodzin Read more: http://www.pch24.pl/prawie-40-tys--kart-trafilo-do-duzych-rodzin,24617,i.html#ixzz39STIbZj6

Karta Dużej Rodziny - Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16.06.2014.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej. Przez rodzine wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Aby otrzymać Kartę należy wypełnić i złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, / Pn. - Pt. 8.00-16.00 /. http://www.ops.rabka.pl/aktualnosci/190-karta-duzej-rodziny.
Karta wydawana jest bezpłatnie. www.rodzina.gov.pl

Lista zniżek oferowanych przez firmy uczestniczące w projekcie:

- PKP Intercity: 25 proc. zniżki w 1 i 2 klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych osób,
- Przewozy Regionalne: Zakup pierwszej REGIOkarty rocznej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175 zł). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę do 30 proc., a w przypadku biletu miesięcznego do 15 proc. Posiadacz REGIOkarty ma możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie.
- Wars: 20 proc. zniżki na ofertę KIDS, 10 proc. zniżki na ofertę regularną.

Alma Market: zniżka 5% -
http://www.almamarket.pl/sklepy Nowy Targ, ul. Szaflarska 174

Vistula: zniżka 10 proc. na cały asortyment.
W.Kruk: zniżka 10 proc. na cały asortyment, zniżka na zegarki 5 proc.

Zniżki oferują też muzea, uzdrowiska, parki narodowe, ośrodki sportowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.rodzina.gov.pl. , Karta Dużej Rodziny - lista zniżek cz.III

http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Na-jakie-znizki-i-gdzie-moga-liczyc-duze-rodziny,wid,16717952,wiadomosc.html

Módlmy się za rządzących narodami, aby nie dopuszczali do prześladowań ludzi ze względu na ich wiarę.  Módlmy się wszystkich, którzy prześladują chrześcijan, aby zmienili swoje postępowanie i szanowali prawa wierzących do wyznawania swojej wiary. 

Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby Bóg umocnił ich wiarę, a członkowie Kościoła przyszli im z pomocą. 

Módlmy się za tych, którzy swoimi działaniami wzniecają wojny i dążą do panowania nad innymi, aby zrozumieli, że trzeba szukać dróg prowadzących do pokoju. 

Módlmy się za mieszkańców Ukrainy, strefy Gazy i innych miejsc świata, w których toczą się walki, aby obdarzył wszystkich łaską pokoju. 

Módlmy się za światowe mocarstwa, aby niosły pomoc wszystkim krajom biednym i doświadczonym lokalnymi konfliktami”.

Modlitwa o pokój:Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mosul: http://www.pch24.pl/kard--barbarin--ani-jeden-chrzescijanin-w-mosulu-nie-wyparl-sie-wiary,24598,i.html#ixzz39jTxoXS4

.......................................................................................................................

Ponad 1700 polskich skautów we Francji
http://gosc.pl/doc/2113654.Ponad-1700-polskich-skautow-we-Francji

Więcej informacji: http://www.eurojam.eu/pl/

Wyprawa „na wiarę”
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/90215,wyprawa-na-wiare.html

                        Video z Rosji, które wzruszyło cały świat!
https://www.youtube.com/watch?v=6m_nRe3i7pc

                        Odnalazła wnuka po 36 latach
http://gosc.pl/doc/2113691.Odnalazla-wnuka-po-36-latach

                        Wróciła po 10 latach

http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-mysleli-ze-zabil-ja-zywiol-wrocila-po-10-latach,nId,1481849#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

                        Małżonkowie są rodzeństwem
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-po-latach-malzenstwa-dowiedzieli-sie-ze-sa-rodzenstwem,nId,1481584#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

                        Gry komputerowe pomagają
http://zdrowie.dziennik.pl/dziecko/artykuly/466254,czy-pozwolic-dziecku-grac-gry-komputerowe-pomagaja-dzieciom-w-rozwoju.html

                        Napój gazowany może uszkodzić pamięć
http://zdrowie.dziennik.pl/diety/artykuly/465917,uwaga-tylko-jeden-napoj-gazowany-dziennie-moze-uszkodzic-pamiec.html

                        Nie myj kurczaka. Bo zachorujesz
http://zdrowie.dziennik.pl/diety/artykuly/462115,bakterie-na-surowym-kurczaku-powodua-ostre-zatrucie-pokarmowe.html

                        Aspiryna chroni przed rakiem
http://zdrowie.dziennik.pl/nowotwory/artykuly/466460,aspiryna-chroni-przed-rakiem-zoladka-i-jelit.html

                        Lody. Na co uważać?
http://zdrowie.dziennik.pl/diety/artykuly/466256,lody-smaczne-zimne-skazone-bakteria-gronkowiec-zlocisty-na-co-uwazac.html

                        Lody z granatem
http://zdrowie.dziennik.pl/diety/artykuly/465910,lody-z-granatem-odmladzaja-i-chronia-przed-rakiem.html?utm_source=dziennik.pl&utm_medium=bloczek-z-polecanymi-art&utm_campaign=zobacz-takze-rc-red

                        Będą nowe dowody osobiste. Od 01.01.2015 będzie nowy wzór dowodu osobistego. Dokument nie będzie już zawierał informacji o adresie, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też podpisu.
http://fakty.interia.pl/polska/news-beda-nowe-dowody-osobiste-oto-co-sie-zmieni,nId,1481082?parametr=fakty_dol#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

                        Głosowanie korespondencyjnie.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ws. głosowania korespondencyjnego
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1699,title,Prezydent-Bronislaw-Komorowski-podpisal-nowele-ws-glosowania-korespondencyjnego,wid,16796794,wiadomosc.html

Zasady są takie:
- Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić wójtowi, a za granicą konsulowi, do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenia będzie można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
- Zgłaszający przebywający w kraju otrzyma z urzędu gminy tzw. pakiet wyborczy – nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Natomiast za granicą konsul wyśle osobie zgłaszającej pakiet wyborczy – nie później niż 10 dni przed dniem wyborów. Do pakietu wyborczego, poza kopertą zwrotną i kartą (kartami) do głosowania, dołączony zostanie formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
- Podpisane oświadczenie wraz z wypełnioną kartą do głosowania trzeba będzie przesłać w kopercie zwrotnej. Koperty zwrotne powinny zostać doręczone właściwej obwodowej komisji wyborczej najpóźniej do czasu zakończenia głosowania w danych wyborach.
- Wniosek taki, że zachodu więcej niż z tradycyjnym glosowaniem


http://fakty.interia.pl/forum/kazdy-bedzie-mogl-glosowac-korespondencyjnie-tematy,dId,2480692#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

                        Portal Katolickich Lekarzy:

Cała lista Lekarzy
TUTAJ
. Oprócz kontaktu do konkretnego lekarza, na stronie można znaleźć mnóstwo pomocnych artykułów naukowych o in vitro, leczeniu niepłodności, antykoncepcji czy metodach rozpoznawania płodności (NPR). Cieszy ten fakt, że wreszcie pacjenci mogą znaleźć lekarza, który posiada sumienie, i który nie będzie np. na wizycie ginekologicznej zalecał pacjentce antykoncepcji czy insynuował aborcji:
www.oplodnosci.pl
ARCHIWUM
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012