7 października - Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

9 października - bł. Wincenty Kadłubek, biskup

27. kwietnia kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Czytaj; http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan XXIII

Bł. Jan Paweł II

Bł. Jan XXIII https://www.google.pl/#q=jan+xxiii+film

Modlitwy; http://biblijni.pl/modlitwy/


Kanonizacja – to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości.
Kolekta; Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, † spraw, prosimy, * abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza; O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja . Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają. Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowa Ewangelii wg Św. Jana; Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś baranki moje". I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?" Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś owce moje". Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje".

MODLITWA POWSZECHNA: Dobremu Bogu, który prowadzi Kościół przez świętych pasterzy, polecajmy nasze prośby za wstawiennictwem Jana Pawła II.

  1. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby ciesząc się Bożym błogosławieństwem, wiernie i wytrwale spełniał papieską posługę.

  2. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby pomagał wiernym w odkrywaniu nauki Jana Pawła II dla ich duchowego dobra.

  3. Módlmy się za najbardziej potrzebujących, o potrzebne wsparcie i siłę do radzenia sobie z życiowymi trudnościami.

  4. Módlmy się za kraje pozostające w niewoli totalitaryzmu, aby mogły cieszyć się darem wolności i mądrze z niej korzystały.

  5. Módlmy się za ludzi tworzących kulturę, aby za Janem Pawłem II czerpali inspirację z chrześcijańskiego dziedzictwa.

  6. Módlmy się za nas, abyśmy dzięki przykładowi świętych z miłością spełniali służbę, do której Bóg powołał każdego z nas.

Ojcze niebieski, poruszeni przez Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, wznosimy do Ciebie nasze prośby: wysłuchaj je za przemożnym pośrednictwem Jezusa, Twojego Syna, jedynego Odkupiciela człowieka. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa nad darami; Wszechmogący Boże, oddając cześć Twoim świętym, składamy Ci Ofiarę uwielbienia i z ufnością Cię prosimy, * abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć Bł. Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając…
Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii; Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty rozpali w nas gorącą miłość, * która pobudziła błogosławionego Jana Pawła II do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.03.10.2013 - Ojciec Święty w 50-lecie encykliki "Pacem in terris"


 „Ziarna pokoju zasiane przez bł. Jana XXIII przyniosły owoce. Jednak, choć zostały obalone mury i bariery, świat nadal ma potrzebę pokoju, a wezwanie zawarte w Pacem in terris wciąż pozostaje bardzo aktualne”. Papież Franciszek przypomniał dramatyczny apel radiowy przyszłego świętego o pokój, wystosowany pół wieku temu, gdy światu zagrażała wojna atomowa. „Jest zatem zadaniem wszystkich ludzi budować pokój, za przykładem Jezusa Chrystusa, na dwa sposoby. Trzeba szerzyć i praktykować sprawiedliwość z prawdą i miłością, a równocześnie każdy ma według swoich możliwości przyczyniać się do integralnego rozwoju ludzkiego zgodnie z logiką solidarności. Patrząc na naszą obecną rzeczywistość zadaję sobie pytanie, czy zrozumieliśmy lekcję, jaką zawiera Pacem in terris. Pytam, czy słowa «sprawiedliwość» i «solidarność» są tylko w naszym słowniku, czy też wszyscy podejmujemy działania, aby stały się one rzeczywistością. Encyklika bł. Jana XXIII przypomina nam wyraźnie, że nie może być prawdziwego pokoju i harmonii, jeżeli nie pracujemy na rzecz społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego; jeżeli nie przezwyciężamy egoizmu, indywidualizmu, interesów grupowych – i to na wszystkich szczeblach” – powiedział Papież.

Na zorganizowane przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” spotkanie w 50-lecie encykliki Pacem in terris przybyli uczestnicy z całego świata. „Już 50 lat temu Papież Jan XXIII nadał kierunek rozwoju powszechnej nauki Kościoła o pokoju w świecie – powiedział metropolita mińsko-mohylewski. – Bardzo szeroko spojrzał. Pokój to nie jest tylko nie prowadzenie akcji zbrojnych, ale coś większego. To solidarność pomiędzy ludźmi, pomoc, braterstwo, działania charytatywne itd. I wciąż to pozostaje aktualne. Ktoś podliczył, że od utworzenia jeszcze w 1945 r. To, co się dzieje dzisiaj na świecie, już w XXI wieku, w związku ze społeczną niesprawiedliwością, jest po prostu skandalem” – dodał abp Kondrusiewicz.

Jan Paweł II - Papież Dialogu - List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XIII Dnia Papieskiego – 13 października 2013 roku.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu dziedzinach życia: w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się między sobą w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny  jest dialog na temat współczesnej rodziny czy wychowania.

Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu, czyli rozmowy Papieża z Bogiem na modlitwie, w czasie Liturgii i w osobistych kontaktach. Lata papieskiego posługiwania były również naznaczone jego dialogiem z człowiekiem i ze współczesnym światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić tegoroczny Dzień Papieski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Jego tematem będą słowa: Jan Paweł II – Papież Dialogu.

Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś słowo Boże przypomina nam, że Bóg od początku historii zbawienia wchodził w dialog z człowiekiem, dając wyraz miłości Stwórcy do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci. Dialog z Bogiem wynikał również z potrzeby ludzkiego serca, które odpowiadało w ten sposób na miłość Boga. Dialog ten został zakłócony przez grzech pierwszych rodziców, którzy wchodząc w rozmowę z wężem –  szatanem, zerwali dialog miłości ze Stwórcą. Grzech wprowadził w relację człowieka do Boga lęk i niepokój, brak zaufania i podejrzliwość.

W sercu człowieka pozostała jednak tęsknota za prawdziwym i szczerym dialogiem ze Stwórcą. Wyrazem zagubienia ludzkiego i tęsknoty za Bogiem są słowa z Księgi proroka Habakuka: „Dokąd, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie... a Ty nie pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg jednak odpowiada na ludzkie lęki i niepokoje, wysyłając proroków, by ostatecznie dać odpowiedź w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg nieustannie rozmawia z człowiekiem. W dzisiejszej Ewangelii tę prawdę odkrywają Apostołowie, prosząc Chrystusa o przymnożenie wiary, ponieważ ona jest przestrzenią dialogu człowieka z Bogiem.

Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzieli zachęca, abyśmy słysząc głos Pana serc nie zatwardzali, abyśmy usłyszeli głos Jego (por. Ps. 95,7). Ostatecznym celem dialogu Boga z człowiekiem jest bowiem jego zbawienie. Kościół, będąc w Chrystusie znakiem i narzędziem zbawienia, „posługuje się – jak przypomina bł. Jan Paweł II – metodą dialogu, aby prowadzić nas do nawrócenia, pokuty, odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy odkupienia (por. RP 25).

Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga się zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. Jej biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu człowieka z Bogiem, na wierności Przymierzu, które w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie.

Kolejną ważną zasadą dialogu jest wierność Jezusowi Chrystusowi, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6) oraz założonemu przez Niego Kościołowi. Błogosławiony Papież widział pewne niebezpieczeństwo w tym, że człowiek w imię powierzchownie pojmowanego kompromisu i chęci zachowania spokoju gotów jest zrezygnować z niektórych prawd wiary. Taka postawa wobec wiary w sposób oczywisty godzi w jej integralność i tożsamość. W 1979 roku, w Częstochowie Jan Paweł II w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać”.

Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Daje możliwość przemyślenia własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie jest mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia. Wierzymy jednak, że prawda jest silniejsza i ma moc pokonać przeciwności. Takim procesem dialogu kieruje Duch Święty – Dawca Mądrości, na którego powinniśmy się nieustannie otwierać. Dialog kończy się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy. Nie wolno bowiem godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet kosztem utraty popularności. Św. Paweł w liście  do Tymoteusza przypomina, że: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).       

Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił nam także przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986) nieustanny dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódcami religijnymi, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów świata, przemówienia w parlamentach czy organizacjach międzynarodowych, jak chociażby w ONZ. Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym dialogu Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie.

Nie ulega wątpliwości, że każde spotkanie ludzi stwarza okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o narzeczeństwie i małżeństwie, o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i społeczności lokalnej, w miejscu nauki czy pracy, w świecie kultury i mediów, w sferze społecznej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał też o dialogu w łonie samego Kościoła. We wspomnianej już adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał: „U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy (…) istniejących w jego łonie napięć, mogących stać się czynnikami podziału” (RP 25). Przezwyciężenie napięć i konfliktów w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek staje wobec słowa Bożego i, odrzucając własne subiektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, gdzie się ona znajduje. Źródłem prawdy jest słowo Boże i jego autentyczna interpretacja, podawana przez Magisterium Kościoła. W tym świetle trzeba wsłuchiwać się we wzajemne opinie, wstrzymując się od pospiesznych ocen i sądów.

Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na bliską już kanonizację Naszego Papieża, który był i jest darem Opatrzności Bożej dla Kościoła. Pragniemy też nadać głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji Jego wskazań i nauki. Dlatego też za tydzień, podczas XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu, będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej Polski, pochodzących głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Polaków z kraju i z zagranicy mogą oni realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu wartości, którym służył Błogosławiony Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. To wielkie i piękne dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan Paweł II już za życia określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach, na ulicach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć także materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany Błogosławionemu Papieżowi. Jest to możliwe właśnie dzięki zbiórce w Dzień Papieski, za którą wszystkim serdecznie dziękujemy.

Na czas przeżywania XIII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie
w dniu 21 czerwca 2013 r.O Sakramencie Bierzmowania można czytać:

Wszystko o bierzmowaniu - liturgia.wiara.pl

Istota i znaczenie bierzmowania

http://adonai.pl/sakramenty/bierzmowanie/

Spis świętych kanonizowanych można znaleźć tutaj:


http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3


http://adonai.pl/ludzie/


http://www.mlodziez.przk.pl/go.php?page=nr&nr=61&cat=34&art=292


http://patronii.w.interia.pl/Modlitwy do odmawiania i wysłuchania, tutaj: http://www.biblijni.pl/modlitwy/


https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=649&q=krajobraz+Rabki&oq=krajobraz+Rabki&gs_l=img.12...4703.28067.0.30941.25.11.4.10.4.0.153.1294.1j10.11.0....0...1ac.1.27.i


Kapliczki: gmina Rabka Zdrój


Belgia za prawem do eutanazji dla nieletnich


http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Miserikordyna-misericordium/601http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Spiritualis-Unctio.-Mocne-lekarstwo-duchowe.-/819


http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Via-Crucis-Panaceum-Forte/801

ARCHIWUM
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012