23 maja – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Dekretem z 3 kwietnia 2013 roku Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ogłosił zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską wpisu do kalendarza diecezji polskich nowego święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to papież Benedykt XVI pozwolił wprowadzić w Kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański 2009/2010. Dotychczas święto, sięgające swoimi początkami czasów wojny domowej w Hiszpanii, obchodzone było od 1973 roku w wielu krajach języka hiszpańskiego. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kaplana, ma się stać inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, a jednocześnie ma przywoływać wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.

Tekst Mszalny:

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA - Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Rok A - czytanie - Rdz 22, 9-18 albo Hbr 10, 4-10

Psalm responsoryjny - Ps 40(39), 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17 (R. 8a. 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Śpiew przed Ewangelią: Flp 2, 8-9

Ewangelia: Mt 26, 36-42

Rok B - czytanie - Jr 31, 31-34 albo Hbr 10, 11-18

Psalm responsoryjny - Ps 110(109), 1b-e. 2. 3. (R. 4b)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

Śpiew przed Ewangelią ; Hbr 5, 8-9

Ewangelia: Mk 14, 22-25

Rok C - czytanie - Iz 6, 1-4. 8, albo Hbr 2, 10-18

Tak Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą.

Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 2-3. 5. 6 (R. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Śpiew przed Ewangelią: Ez 36, 25a. 26a

Ewangelia: J 17, 1-2. 9. 14-26

.

MODLITWA NAD DARAMI - Panie Boże, niech nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie; * i wraz z Sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Prefacja na Mszę krzyżma, nr 78.

MODLITWA PO KOMUNII - Prosimy Cię, Panie, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości, * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

LITURGIA GODZIN

WEZWANIE

Ant. Oddajmy chwałę Chrystusowi, / który ma kapłaństwo nieprzemijające.

Psalm wezwania jak w Częściach stałych, s. 531.

GODZINA CZYTAŃ

Hymn

 1. Jezu, Ty jesteś najwyższym Kapłanem,

I Pośrednikiem jedynym u Ojca,

Słusznie Cię wielbi lud, którego modły,

Wspierasz w niebiosach.

 1. Ty w łonie Panny z Ducha się począłeś,

Dziecięcą dłonią dzierżysz losy świata,

Rodzisz się dla nas godzien być jedyną

Ofiarą chwały.

 1. Ciebie sam Ojciec, pełen majestatu,

Świętej radości olejem namaścił,

Byś jako Kapłan cześć najwyższą Jemu

Zawsze oddawał.

 1. Ciało śmiertelne przyoblekłeś, Boże,

Krwią swą obmyłeś nas i ozdobiłeś,

Składając okup należny za naszą

Śmiertelną winę.

 1. Na drzewie krzyża, Chryste, wywyższony,

Wszystkich przygarniasz, umacniasz miłością.

Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem

Wieczysta chwała. Amen.

Psalmodia

1 ant. Prosiłem mojego Ojca * i dał mi w dziedzictwo narody.

Psalm 2

Dlaczego się burzą narody, *

czemu ludy żywią daremne zamysły?

Buntują się królowie ziemi †

i władcy wraz z nimi spiskują *

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:

"Stargajmy ich pęta, *

a więzy precz odrzućmy od siebie!"

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *

Pan się z nich naigrawa,

A potem do nich mówi w gniewie swoim *

i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:

"Oto Ja ustanowiłem swego Króla *

na Syjonie, świętej górze mojej".

Wyrok Pański ogłoszę: †

On rzekł do mnie: "Tyś jest moim Synem, *

Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *

i krańce ziemi w posiadanie Twoje.

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *

skruszysz ich jak gliniane naczynie".

A teraz, królowie, zrozumcie, *

nauczcie się, sędziowie ziemi:

Służcie Panu z bojaźnią, *

z drżeniem całujcie Mu stopy,

Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †

gdyż gniew Jego prędko wybucha. *

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.

Ant. Prosiłem mojego Ojca / i dał mi w dziedzictwo narody.

2 ant. Wydajcie wasze ciała * na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.

Psalm 40 (39), 2-9

Z nadzieją czekałem na Pana, †

a On się pochylił nade mną *

i wysłuchał mego wołania.

Wydobył mnie z dołu zagłady, *

z błotnego grzęzawiska.

Stopy moje postawił na skale *

i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową, *

śpiew dla naszego Boga.

Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *

i zaufają Panu.

Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *

a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.

Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *

i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.

A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *

byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, †

lecz otwarłeś mi uszy; *

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę. *

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *

a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".

Ant. Oddajcie wasze ciała * na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.

3 ant. Chrystus umiłował Kościół * i wydał za niego samego siebie, / aby go uświęcić.

Psalm 85 (84)

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *

odmieniłeś los Jakuba.

Odpuściłeś winę swojemu ludowi *

i zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *

powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *

Twego oburzenia na nas poniechaj.

Czyż będziesz się gniewał na wieki, *

czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *

a Twój lud w Tobie będzie się weselił?

Okaż nam, Panie, łaskę swoją *

i daj nam swoje zbawienie.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *

którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy, *

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

a śladami Jego kroków zbawienie.

Ant. Chrystus umiłował Kościół / i wydał za niego samego siebie, / aby go uświęcić.

K. Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy.

W. I udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

I czytanie

Z Listu do Hebrajczyków 4, 14-16; 5, 1-10

Chrystus prawdziwym arcykapłanem

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my - z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Każdy bowiem arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził», jak i w innym miejscu: «Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». Z głośnym wołaniem i płaczem za swych doczesnych dni zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

Responsorium Flp 2, 8; Iz 53, 7

W. Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci.

K. Został ofiarowany, gdyż sam tego pragnął. W. Stawszy się posłusznym aż do śmierci.

II czytanie

Z Encykliki Mediator Dei Papieża Piusa XII

(AAS 39 [1947], 552-553).

Chrystus kapłanem i żertwą ofiarną

Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego. Już słowa Apostoła: «To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie», domagają się od wszystkich chrześcijan, by w ten sposób wzbudzali w sobie – na ile ludzkie możliwości pozwalają – te uczucia, którymi ogarnięta była dusza Boskiego Odkupiciela, gdy składał ofiarę z Siebie samego; w każdym razie niech wzbudzają pokorne poddanie umysłu i Najwyższemu Majestatowi Bożemu składają uwielbienie, cześć, chwałę i dziękczynienie. Oprócz tego słowa te domagają się od nich, by przybierali w jakiś sposób postawę żertwy ofiarnej, by zapierali się samych siebie ze względu na przykazania Ewangelii, by z własnej woli i ochoczo podejmowali dzieło pokuty, by wszyscy z osobna brzydzili się tym, czego się dopuścili, i za to czynili ekspiację. W końcu słowa te domagają się, byśmy wszyscy razem z Chrystusem ponieśli mistyczną śmierć na krzyżu w taki sposób, abyśmy mogli przypisać sobie myśl św. Pawła: «Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża».

Responsorium Por. Ga 2, 20


W. Żyję wiarą w Syna Bożego, który mnie umiłował * i samego siebie wydał za mnie.

R. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. W. Który mnie umiłował.

Hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 537.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

Hymn

 1. Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste,

Odkupicielu, najwyższy Kapłanie,

Ty składasz Ojcu jako przebłaganie

Samego siebie.

 1. Jezu pokorny, chętnie się zgodziłeś

Być wprowadzonym w ciemną trwogę śmierci,

By nam, zgubionym, utorować drogę

Ku bramom nieba.

 1. Gdy wypełniłeś proroków wyrocznie,

Znosząc obrzędy przodków uświęcone,

Nową miłością ustanawiasz odtąd

Z niebem przymierze.


 1. Dawco łaskawy wzniosłego przymierza,

Jedyny Święty, poręko pokoju,

Sam na ołtarzach siebie Bogu składasz,

Pokarmie życia.

 1. Na drzewie krzyża, Chryste, wywyższony,

Wszystkich przygarniasz umacniasz miłością.

Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem

Wieczysta chwała. Amen.

1 ant. Przez krew Jego krzyża * Ojciec pojednał wszystko ze sobą, / i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia s. 568.

2 ant. Wszystko przez Chrystusa * i dla Chrystusa zostało stworzone.

3 ant. Wszystko poddał pod Jego stopy, * a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, / który jest Jego Ciałem.

Czytanie Hbr 10, 5-10

Przeto przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie
z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Responsorium krótkie Ps 40 (39), 8-9

K. Oto przychodzę, * abym pełnił Twoją wolę.

W. Oto przychodzę, * abym pełnił Twoją wolę.

K. Twoje Prawo mieszka w moim sercu. W. Abym pełnił Twoją wolę.

K. Chwała Ojcu. W. Oto przychodzę.

Ant. do pieśni Zachariasza Niech wszyscy stanowią jedno, Ojcze, * aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

Prośby


Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty napełniasz dobrodziejstwami wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą: my, Twoje dzieci, na początku tego dnia, prosimy Cię przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie:

Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste, Synu Boga z żywego,

prowadź nas do światła Twojej Prawdy.

Chryste, Słowo Boga, Ty jesteś u Ojca odwiecznie i na wieki,

uświęć Twój Kościół w jedności.

Jezu, Namaszczony przez Ojca w Duchu Świętym,

utwierdź Twój Kościół w świętości.

Chryste, Kapłanie Nowego Testamentu,

przyoblecz kapłanów Twoją świętością na chwałę Ojca.

Chryste, Mądrości Boga, pokoju i pojednanie nasze,

spraw, abyśmy wszyscy byli zgodni i jednomyślni w Twoim Kościele.

Chryste, Wieczny Kapłanie i Chwało Ojca,

spraw, aby nasza ofiara była uwielbieniem Twojej wiecznej chwały.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Psalmy z dnia bieżącego.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Przez Chrystusa * wszyscy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Czytanie Hbr 7, 26-27

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

K. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych.

W. Abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.

Modlitwa południowa

Ant. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, * gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

Czytanie 1 P 2, 4-5

Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

K. Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie.

W. Zakorzenieni i na Nim zbudowani, i umocnieni wiarą.

Modlitwa popołudniowa

Ant. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego, * dla budowania Jego Ciała, którym jest Kościół.

Czytanie 1 P 2, 9-10

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzy byliście nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

K. W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy.

W. Do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Hymn

 1. Chryste, wieczny Kapłanie,

Dawco nowego Przymierza,

Tobie składamy z wdzięcznością

Modlitwy nasze i pieśni.

 1. Wyszedłeś z Ojca pałacu,

Przejęty naszą przewiną,

Wstąpiłeś w łono Dziewicy,

Ubogi oraz posłuszny.


 1. Ojciec wraz z Duchem namaścił

Ciebie na Arcykapłana,

Byś zgładził stare przewiny

I wszystko w łasce odnowił.

 1. Najczystsza Żertwo jedyna,

Z miłości krew swą wylewasz,

By nowe dzieci już mogły

Ojca pokojem się cieszyć.

 1. Jedyny nasz Zbawicielu,

Wieczna Ofiaro ołtarzy;

Siedzisz na tronie najwyższym,

Aby się wstawiać za nami.

 1. Chryste, Najwyższy Kapłanie,

Który królujesz na wieki,

Ofiaro wieczna i żywa,

Ciebie i Ojca wielbimy. Amen.


Psalmodia


1 ant. Pan przysiągł i tego nie odwoła: * Ty jesteś kapłanem na wieki / na wzór Melchizedeka.

Psalm 110 (109), 1-5. 7

Rzekł Pan do Pana mego: *

"Siądź po mojej prawicy,

Aż uczynię Twych wrogów *

podnóżkiem stóp Twoich".

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *

panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †

W blasku świętości *

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.

Pan przysiągł i tego nie odwoła: *

"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

Pan jest po Twojej prawicy, *

zetrze królów w dzień swego gniewu.

On po drodze pić będzie z potoku, *

dlatego głowę podniesie.

Ant. Pan przysiągł i tego nie odwoła: / Ty jesteś kapłanem na wieki / na wzór Melchizedeka.

2 ant. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, * razem z Chrystusem przywrócił nas do życia.

Psalm 110 (111)

Z całego serca będę chwalił Pana *

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pana, *

zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *

a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym, *

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *

oddając im posiadłości pogan.

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *

wszystkie Jego przykazania są trwałe,

Ustalone na wieki wieków, *

nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *

na wieki ustanowił swoje przymierze.

Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *

bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *

a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Ant. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, / razem z Chrystusem przywrócił nas do życia.

3 ant. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, * Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Pieśń Kol 1, 11c-20

Z radością dziękujcie Ojcu, †

który was uczynił godnymi uczestnictwa *

w dziale świętych w światłości.

On uwolnił nas spod władzy ciemności †

i przeniósł nas do królestwa *

swego Syna umiłowanego.

W Nim mamy odkupienie, *

odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, *

Pierworodnym z całego stworzenia,

Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *

i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;

Byty widzialne i niewidzialne, *

czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *

On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.

On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *

i On jest Początkiem,

Pierworodnym spośród umarłych, *

by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *

i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:

To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.


Ant. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, / Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Czytanie Hbr 10, 19-23

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Responsorium krótkie Rz 5, 1b-2b

K. Zachowajmy pokój z Bogiem * przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W. Zachowajmy pokój z Bogiem * przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

K. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej W. Przez Pana.

K. Chwała Ojcu. W. Zachowajmy pokój.

Ant. do Pieśni Maryi Ojcze, za nimi proszę, * ponieważ są Twoimi, / a za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, / aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Prośby

Do Boga Ojca, który swoją wolą wszystkim kieruje i błogosławi tych, którzy w Nim mają nadzieję, przez Chrystusa zanieśmy nasze prośby:

Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty jesteś Słowem Ojca,

daj nam poznać, o co mamy prosić.

Chryste Kapłanie, Ty jesteś Chlebem Życia,

spraw, aby wybrani żyli darem własnego kapłaństwa, i w Tobie udoskonalali swoje oddanie.

Chryste uwielbiony, Ty zawsze wstawiasz się za nami u Ojca,

uczyń nas wiernymi w modlitwie, aby nie zabrakło robotników na Twoim żniwie.

Chryste Panie, posłany przez Ojca,

spraw, aby wszyscy w Tobie odnajdowali życie i drogę do Królestwa.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty śmiercią swoją śmierć pokonałeś,

przyjmij ofiarę życia naszych zmarłych i daj im radość wiecznej chwały.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana.

Przepięknie został ubrany kościół Św. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju 12 maja, kiedy to dzieci z kl. II po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej.

     

Konkurs Proboszcz Roku – zgłoszenia do 30 maja

Tylko do 30 maja można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji konkursu Proboszcz Roku. Organizatorem wydarzenia jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Konkurs to nie tylko zabawa, ale również możliwość pokazania wyjątkowych postaci polskich proboszczów – podkreśla sekretarz kapituły konkursu Proboszcz Roku. „To jest konkurs, w którym parafianie zgłaszają proboszcza, który oprócz tego, że jest ojcem duchowym swojej społeczności, jest także jej niezaprzeczalnym liderem, aktywizuje parafię, skupia wokół siebie młodych i starszych nie tylko na modlitwie, ale również w ciągu całego dnia. O to chodzi w tej zabawie – powiedziała Małgorzata Starzyńska. – Dodam, że 100 procent zgłoszeń przebiega w tajemnicy przed księdzem proboszczem, więc tym bardziej jest to wielka frajda dla parafian. Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie. Szczegóły na stronie; http://www.proboszczroku.pl./

Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=693113
strony Radia Watykańskiego.

ירושלים Jeruzalem http://www.youtube.com/watch?v=aNRjuzsXblo

Jerozolima za czasów Jezusa: http://www.youtube.com/watch?v=6nuKYWv66mU Jerozolima dzisiaj: http://www.youtube.com/watch?v=xPTOn023ltY
Alfabet hebrajski – 15 filmów: Hebrew alphabet
Różaniec po hebrajsku: http://www.youtube.com/watch?v=uE_kFRCWUxI
Pieśni po hebrajsku: http://www.youtube.com/watch?v=HMZjZPFbScI&list=PL1E4A71903EA6C499 http://www.youtube.com/watch?v=37zee-BAztI&list=PL1E4A71903EA6C499

Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. /Modlitwa św. Augustyna/.

W krajach islamskich chrześcijanie są z różnym nasileniem prześladowani od ponad 1300 lat, a za swą wierność Chrystusowi płacą często wolnością lub życiem. Obserwujemy obecnie nasilenie ekspansji radykalnego Islamu, której celem jest rozszerzenie granic islamskiego świata i wprowadzenie na opanowanych terenach prawa szariatu. Rewolucyjne ruchy, które zmiotły autorytarne reżimy w Egipcie, Tunezji i Libii oraz wstrząsają fundamentami innych świeckich państw muzułmańskich, otwierają drogę do władzy islamskim radykałom, takim np. jak członkowie Bractwa Muzułmańskiego. Z kolei na obrzeżach muzułmańskiego świata miejscowi i najemni „wojownicy dżihadu” inicjują konflikty o charakterze religijnym w celu poddania nie-muzułmańskiej ludności islamskiej dominacji i ustanowienia islamskiego ładu, którego podwaliny dał w VII wieku Muhammad. Klinicznym przykładem tej ekspansji jest Nigeria. W 12 północnych stanach tego kraju, gdzie zdecydowaną większość mieszkańców stanowią muzułmanie, wprowadzono już prawo szariatu. Kolejnym celem islamistów jest obecnie stan Plateau, gdzie każdego miesiąca dochodzi do kilku napadów na chrześcijańskie wioski.


..islamiści zatrzymali autobus .. osoby, które wyznały, że są chrześcijanami, zastrzelono na miejscu. Z kolej w Gwoza, również znajdującym się w stanie Borno, bojownicy rozpoczęli „kampanię islamizacyjną”. Uzbrojeni mężczyźni chodzili od domu do domu, domagając się, aby członkowie rodziny w każdym domu przeszli na islam pod groźbą śmierci..

NIGERIA: Kolejne akty skrajnej przemocy wobec chrześcijan

http://gpch.pl/ http://www.opendoors.pl/


Syria: http://gpch.pl/syria - Chrześcijanie stali się szczególnym obiektem ataków ze strony islamistycznych bojówek. W różnych miejscach dokonuje się na nich gwałtów i mordów. Wydaje się, że celem islamskich radykałów jest usunięcie chrześcijan z Syrii. Udało się im to już np. w Homs, gdzie różnymi formami terroru zmusili wszystkich wyznawców Jezusa do wyjazdu. Przed rewoltą w Homs istniała druga co do wielkości gmina chrześcijańska w Syrii.

Istnieje obecnie pięć źródeł krwawych prześladowań: Islam wojujący, radykalny Hinduizm, radykalny Buddyzm, Komunistyczne reżimy totalitarne i Reżimy autorytarne.

Pełny opis źródeł, na których opieramy swoje raporty

Filmy : http://www.gpch.pl/filmy

Biuletyn Głosu Prześladowanych Chrześcijan ukazuje się cztery razy w roku. Zamieszczane są w nim  artykuły na temat sytuacji w różnych krajach, świadectwa oraz sylwetki chrześcijan więzionych za wiarę w Jezusa: http://www.gpch.pl/biuletyn-publikacje . Osoby mieszkające w Polsce mogą zaprenumerować Biuletyn za darmo, korzystając z formularza kontaktowego. Przy zamawianiu biuletynu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu, na który biuletyn ma być wysyłany. W przypadku, gdy zamawiasz Biuletyn do Parafii lub dla grupy modlitewnej prosimy też o podanie liczby zamawianych Biuletynów.

Prenumerata - Informacje E-mail: http://www.gpch.pl/bi-prenumerata

Czytaj też: GOSC NIEDZIELNY, ZRÓDŁO, PRZEWODNIK KATOLICKI, NIEDZIELA, RÓŻANIEC, W Naszej Rodzinie, List, / numer prawie w całości poświęcony Św. Siostrze Faustynie/ Magazyn WPiS, „ CHIT”, w którym znajdują się ciekawe artykuły , m. in. o wczesnej młodości Jana Pawła II i o wizycie w Krakowie piosenkarza włoskiego Albano. … /do nabycia w salce przy kościele /.

Poniedziałek: ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA
Msze Święte: 600, 800, 930, 1100, 1600, 1830

Wtorek 21 maja - św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii królowi czeskiemu Wacławowi, został poddany ciężkim torturom i w konsekwencji wrzucony do Wełtawy.

Środa: Nowenna Do Matki Bożej 1800

Czwartek: 1730 Wypominki roczne modlitwy za zmarłych

Piątek 24 maja – NMP Wspomożycielka Wiernych.
1900 Spotkanie młodzieży

Sobota: 1400 Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej


Niedziela 26 maja: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Litania do Przenajświętszej Trójcy II [1732r.]
Grzegorz Dymon - Ciebie wzywamy
Grzegorz Dymon - Jeden w naturze

Pieśni: Pobierz Pobierz

===============================================================

Wyjazd do Lednicy 31 maja o 2200 z Parkingu przy kościele. Powrót 2 czerca po południu. Koszt Pielgrzymki 130 zł. W cenie przejazd autokarem, ubezpieczenie i opieka. Zapisy w Zakrystii. http://www.lednica2000.pl/spotkania-lednickie

Choć serduszko moje małe, Tobie dziś oddaje całe.
byś na zawsze pamiętała i podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,za to żeś mnie urodziła,
I że byłaś mą ostoją, za to żeś jest Matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki oraz miłość na Dzień Matki.
http://www.youtube.com/watch?v=a0j4IhwCK3A

Lista Dziedzictwa Zagrożonego UNESCO;

http://podroze.onet.pl/ciekawe/lista-dziedzictwa-zagrozonego-unesco-miejsca-ktore-moga-zniknac/4f1kk

Izrael, Zespół zabytkowy w Jerozolimie wraz z murami obronnymi

Je­ro­zo­li­my ni­ko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Mia­sto jest ko­leb­ką trzech wiel­kich re­li­gii: Ju­da­izmu, Chrze­ści­jań­stwa i Is­la­mu. Do ze­spo­łu za­byt­ków wli­cza się 220 bu­dyn­ków, w tym słyn­ną Ścia­nę Pła­czu, Ko­pu­łę na Skale i Ba­zy­li­kę Grobu Pań­skie­go. Ze wzglę­du na kon­flik­ty zbroj­ne roz­gry­wa­ją­ce się na te­re­nie Pa­le­sty­ny, Je­ro­zo­li­ma jest wpi­sa­na na listę za­byt­ków za­gro­żo­nych.


Bazylika Narodzenia Pańskiego i Droga Pielgrzymów w Betlejem; tak istot­ne dla cy­wi­li­za­cji Za­cho­du miej­sce może znik­nąć z po­wierzch­ni ziemi. Nie­ste­ty Be­tle­jem - miej­sce na­ro­dzin Chry­stu­sa, a tym samym ko­leb­ka re­li­gii chrze­ści­jań­skiej, leży na ob­sza­rze roz­gry­wa­ją­cych się w Pa­le­sty­nie spo­rów te­ry­to­rial­nych, a tym samym obawy przed jego de­wa­sta­cją są nie­zwy­kle ak­tu­al­ne.


Gruzja, katedra w Ku­ta­isi zo­sta­ła zbu­do­wa­na w XI, a monastyr w XII w. Ko­mi­sja UNE­SCO wy­ra­zi­ła swoje za­nie­po­ko­je­nie pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi, jakie mają miej­sce na te­re­nie za­byt­ków. Ich nie­udol­ne wy­ko­na­nie może spra­wić, że w nie­dłu­gim cza­sie ka­te­dra i mo­na­styr zmie­nią się nie do po­zna­nia, a tym samym stra­cą na swo­jej wy­jąt­ko­wo­ści.

Grupa NINIWA Team, która w intencji Ojczyzny wyruszyła w rowerową pielgrzymkę na Syberię, została 14 maja zatrzymana przez rosyjską policję i nadal nie może wyruszyć w dalszą drogę: niniwa team syberia 2013

Kamery : FATIMA, LOURDES, LOURDES,

W San Giovanni Rotondo na południu Włoch od 1 czerwca 2013 r. na stałe wystawione będzie Ciało Św.Ojca Pio z Pietrelciny:
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/bedzie-wystawione-cialo-ojca-pio/ARCHIWUM
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012