1. Przenieśmy się myślą i sercem do Jerozolimy. Powróćmy do wydarzeń, które się rozegrały w świętym Mieście "pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno" - jak zapisał w swojej Ewangelii współuczestnik tych wydarzeń, św. Jan Apostoł. Dwa dni wcześniej ukrzyżowano na Golgocie Jezusa z Nazaretu, który odważył się twierdzić, że jest Synem Bożym. Został za to posądzony o bluźnierstwo, nazwany złoczyńcą i skazany na śmierć. Pochowano Go w wykutym w skale grobie, przed wejściem do którego zatoczono duży kamień. Ale wrogowie Skazańca nie byli spokojni nawet po Jego śmierci. Poprosili rzymskiego namiestnika Piłata, by zabezpieczył grób. Skąd ta przezorność? Skąd ten strach? Przypomnieli sobie, że "ów oszust - jak nazwali Ukrzyżowanego - powiedział jeszcze za życia: "Po trzech dniach powstanę"". Obawiali się więc, "żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: "Powstał z martwych". Dlatego "zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż" (Mt 27, 63-64. 66). Pomimo tych wszystkich nadzwyczajnych środków ostrożności, przybyła do grobu Maria Magdalena, zobaczyła odsunięty kamień. Na pewno nie odsunęli go i nie zabrali ciała zalęknieni uczniowie zmarłego Mistrza, bo dlaczego mieliby się posunąć do tak makabrycznego oszustwa? Czy tym oszustwem mogliby zdobyć świat, głosząc mu Dobrą Nowinę, że Bóg tak "umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"? (J 3, 16). Przestraszona Maria Magdalena pobiegła właśnie do nich, do "Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus miłował". Jej słowa: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono" (J 20, 2), mieściły się w granicach ludzkiej logiki i nie zapowiadały ogromu tego, co się faktycznie wydarzyło.

2. Teraz do grobu biegną dwaj uczniowie. Wydarzenia nabierają przyśpieszenia, bo stało się coś niepojętego, niewyobrażalnego, chociaż Jezus wielokrotnie zapowiadał uczniom, że zostanie zabity, ale powstanie z martwych. Ta prawda była zbyt wielka, by dotarła do ich świadomości. Dlatego tak boleśnie odebrali śmierć Mistrza jako Jego oraz swoją przegraną. Zdawało się im, że wszystko się skończyło. Tymczasem wszystko miało się zacząć. Od Piotra i Jana dowiadujemy się, co znajdowało się w grobie, do którego weszli. Przede wszystkim nie było pochowanego dwa dni wcześniej ciała. Były tylko "leżące płótna oraz chusta, która była na głowie [Jezusa], leżąca nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta na jednym miejscu" (por. J 20, 7). Ten precyzyjny opis wnętrza grobu zawdzięczamy św. Janowi, który "ujrzał i uwierzył" (J 20, 8). Nagle wszystko stało się jasne. W sposób niepojęty sprawdziły się słowa Chrystusa. Powstał z martwych jako pierwszy z ludzi, odnosząc radykalne zwycięstwo nad mocami śmierci i otwierając w ten sposób perspektywę życia wiecznego dla każdego człowieka. To była i jest największa dobra nowina, jaka kiedykolwiek dotarła do człowieka.

3. Od dwóch tysięcy lat tę dobrą i wielką nowinę głosi światu Kościół - wielka wspólnota ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Kościół jest wspólnotą pamięci. Powraca stale do wielkich wydarzeń zbawczych - do życia, męki, śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, bo w tych wydarzeniach odnajdujemy pełną prawdę o Bogu i człowieku, o każdym z nas, o naszym losie i przeznaczeniu. To jest podstawowa misja Kościoła w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdym miejscu na ziemi. Kościołowi została przekazana Ewangelia, by ją głosił wszystkim narodom, aż do skończenia świata. Kościołowi została przekazana Eucharystia, która uobecnia zbawcze wydarzenia i dzięki której zmartwychwstały Jezus wkracza w nasze życie, karmi nas swoim Ciałem i Krwią, byśmy nie ustali na pielgrzymim szlaku prowadzącym do wieczności. Uczmy się takiego spojrzenia na Kościół, na jego prawdziwą naturę i niezbywalną rolę. Taki Kościół, Chrystusowy Kościół, jest potrzebny każdemu człowiekowi. Bo nie ma Chrystusa bez Kościoła, i nie ma Kościoła bez Chrystusa. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza gdy próbuje się nam przedstawiać jednostronny i zdeformowany obraz Kościoła, zniechęcający do niego, ukazujący tylko jego słabości. Kościół jest nam potrzebny, ale i my jesteśmy potrzebni Kościołowi, by składać wobec świata wiarygodne świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii. Dziś Kościół ogłasza światu "sprawę Jezusa z Nazaretu", który - jak głosił apostoł Piotr - przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, a "Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych" (por. Dz 10, 38. 42). Kościół głosi zwycięstwo Jezusa Chrystusa i zaprasza wszystkich, by przyjęli Go jako swego Zbawcę i Pana. To jest istota naszej wiary. To jest fundament naszego życia i naszej nadziei. Dziś Kościół zachęca nas słowami św. Pawła: "Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 1-3). W takiej rzeczywistości, na mocy chrztu, jesteśmy zanurzeni. Angażując się solidarnie w sprawy naszego świata, jednocześnie pamiętamy, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Nasze korzenie są w Bogu i nasza przyszłość jest w Bogu, w Jego królestwie. Dlatego życie na ziemi jest tylko fragmentem o wiele większej całości, a śmierć jest jedynie trudnym, ale pełnym nadziei progiem w przejściu do nowego życia. Jesteśmy na ziemi pielgrzymami i ostateczny sens wszystkim naszym ludzkim doświadczeniom nadaje perspektywa tego nowego życia "w górze".

4. Wielkanocną Eucharystię sprawujemy w Katedrze Wawelskiej, w sercu królewskiego Krakowa. Dziękujemy dziś Bogu za to, że Dobra Nowina o zmartwychwstaniu Jezusa dotarła również na polskie ziemie. Dziękujemy za wiarę pokoleń, które żyły na tej ziemi i po których odziedziczyliśmy wiarę i przynależność do Chrystusowego Kościoła. Mury tej Katedry są świadkiem wielowiekowej historii wkraczania Zmartwychwstałego w życie naszego narodu, który budował swoją tożsamość i kulturę na Ewangelii. Powinniśmy strzec naszej chrześcijańskiej tożsamości i na jej zrębach budować przyszłość. To nasz przywilej i nasz obowiązek.Z królewskiej Katedry na Wawelu kierujemy dziś życzenia, dzieląc się radością ze zmartwychwstania Pana. Przekazujemy życzenia Papieżowi Franciszkowi, który w tym miesiącu został znaleziony przez kardynałów "na końcu świata" i wybrany przez Chrystusa, by przewodzić ludowi Bożemu jako pasterz. Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego świadectwo wiary, za jego słowa i gesty, które budzą w nas entuzjazm i zachęcają wszystkich do życia bardziej ewangelicznego, ubogiego, pokornego i prostego. Przekazujemy życzenia Benedyktowi XVI, wyrażając mu wdzięczność za jego jakże owocną posługę na Stolicy Piotrowej oraz za to, że teraz wspiera Kościół swoją modlitwą. Dziękujemy mu za niezwykłą życzliwość dla polskiego Kościoła i narodu, także za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Kościołowi w Polsce życzymy, by nadal pełnił swoją służebną misję wobec wszystkich żyjących na naszej ziemi. Ogarniamy dziś modlitwą naszych biskupów i kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych, ale także tych, którzy stoją z dala, a nawet są nam niechętni bądź uprzedzeni. Jak zachęca nas Paweł Apostoł, "wyrzućmy stare kwasy złości i przewrotności" (por. 1 Kor 5, 8), bo przecież jesteśmy dziećmi jednego Boga. Nie ulegajmy więc sterylnym programom i ideologiom podważającym naszą fundamentalną jedność.

Sprawującym władzę życzymy, by służyli sprawie człowieka i mieli zawsze na względzie dobro wspólne jako podstawowe kryterium polityki. Prawodawcom życzymy, by ustanawiali prawa zgodne z prawem Bożym, dla dobra człowieka i narodu.
Kościołowi Krakowskiemu życzymy, by ofiarnie pełnił swoją misję w duchu nowej ewangelizacji, by stawał się coraz bardziej Kościołem miłosierdzia, by ono - miłosierdzie - formowało jego oblicze i zbliżało go do ludzi biednych duchowo i materialnie.

Siostry i bracia - Chrystus zmartwychwstał! Radujmy się i dzielmy się ze światem tą dobrą, tą najlepszą nowiną. Amen!
           
Duszpasterstwo Akademickie - http://upjp2.edu.pl/strona/pce8yckt9j
Internetowe Radio Bonus - http://radiobonusupjp2.wrzuta.pl/

Chór Psalmodia - http://upjp2.edu.pl/strona/jahk8kkyy8
Erasmus - http://upjp2.edu.pl/strona/um0ye93aex
Uniwersytet Trzeciego Wieku - http://upjp2.edu.pl/strona/hwnrmvxgf7    • Uroczyste przekazanie księgozbioru Jerzego Turowicza 10 XII 2012

 • Warsztaty dla bibliotekarzy europejskich bibliotek akademickich w Bibliotece ELTE w Budapeszcie

 • Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

 • Wnętrza nowego budynku

 • Wizyta księdza Kardynała

 • Przeprowadzka Czytelni Czasopism

 • Wizyta Ojca Świętego ------------------------

 • Wmurowanie kamienia węgielnego

 • Wystawy biblioteczne
 •      Czytaj : Modlitwy chrześcijańskie     Koronka do Miłosierdzia Bożego   /   Przypisy, Linki zewnętrzne… • Kaplica on-line
 • Podaj intencję
 • Pomoce
 • Multimedia • DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
  Narodowy Dzień Życia
  Hasło: Kierunek: dziecko!
  Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia - ekai.pl

  Format HTML - Przyrzekam modlić się
  Format HTML - Dzień świętości życia
  Format HTML - O postaci Bł. Gianny Beretty Molla     

     


  Gompy buddyjskie

  Świątynie hinduistyczne w Polsce

  Świątynie protestanckie w Polsce

  Obiekty sakralne według państw

   


  [+] Zniszczone obiekty sakralne w PolsceEkumenizm.pl - Ekumeniczna Agencja Informacyjna
  na oficjalnej stronie Watykanu: http://www.vatican.va/phome_en.htm
  http://www.vatican.va/holy_father/francesco/elezione/stemma-papa-francesco_it.html

     


  paschał   paschał  Wielkanoc w kościele prawosławnym

  Jerozolima: Liturgia Cudu Świętego Ognia rozpoczęła obchody ...

  Wielkanoc w Katolickich Kościołach Wschodnich

  Obchody Wielkanocy w kościołach protestanckich  W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. będą sprawowane w takim samym porządku jak w niedzielę, a zgodnie z tradycją składka przeznaczona będzie na utrzymani i działalność UPJPII. Ta uczelnia jest naszą wspólną troską o zachowanie wielkiego dziedzictwa, które zostawił Bł. Jan Paweł II.

  We wtorek o 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę „Galilea",
  zaś o 2100 będzie modlitewne czuwanie w VIII r. śm. Bł.Jana Pawła II w góralskim szałasie przy Placu Targowym,
  o 2137 zapalenie watry, a potem przejdziemy do Ogrodu Różańcowego, gdzie nastąpi modlitewne zakończenie czuwania. Modlitwę poprowadzą Członkowie Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce-Zdroju.

  W środę o 1830 - Nowenna do MBNP, a po Mszy Św. Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.

  W czwartek o 1800 wypominki roczne i modlitwy za zmarłych.

  W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych/Oktawa Zmartwychwstania/,
  o 1700 Msza św. dla dzieci z racji I miesiąca. Jeżeli ktoś potrzebuje skorzystać z sakramentu pokuty, może to uczynić w ciągu tygodnia podczas Mszy św. ,
  zaś o godz. 1900 w kościele Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

  W sobotę o 700 Msza św. w intencji matek oczekujących potomstwa, z Błogosławieństwem,
  zaś o 1800 Nabożeństwo Różańcowe z racji I Soboty miesiąca, a po nabożeństwie zmiana tajemnic.

  W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą na polichromię i odnowę bocznych ołtarzy. Za ofiary z góry dziękujemy - Bóg zapłać.
  Po Mszy Św. o 600 Spotkanie Braci i Sióstr Franciszkańskiego Zakonu Swieckich.

  Prasa katolicka jest do nabycia w salce przy kościele. Polecamy: GOSC NIEDZIELNY, ZRÓDŁO, PRZEWODNIK KATOLICKI, NIEDZIELA, RÓŻANIEC, W Naszej Rodzinie, List, Magazyn WPiS oraz duży wybór Czasopism dla dzieci i młodzieży.

  Czytaj - Informacje Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
  Serwis heraldyczno – genealogiczny http://www.herby.com.pl/

  Tutaj: artykuł na temat poszukiwań genealogicznych i podstawy zasad heraldycznych, charakterystycznych dla polskiej heraldyki, które w zasadzie obowiązują do dzisiaj. Pojawiła się bowiem moda na tworzenie nowych herbów miast, powiatów. Również duchowni wyższego stopnia posługują się herbami.
  Rozpoczynamy internetową publikację "Słownika Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", który pozwoli sprawdzić ilu ludzi o danym nazwisku występuje w Polsce oraz jaki jest rozkład terytorialny ich występowania.

  Już teraz można skorzystać z wyszukiwarki - katalogu herbów. Wyszukiwarka umożliwia szukanie herbów według kryterium nazwiska, co umożliwia sprawdzenie jakimi herbami posługiwały się w przeszłości osoby o danym nazwisku.

  Edycja Świętego Pawła


  Edycja Świętego Pawła

  https://www.facebook.com/Edycja.Swietego.Pawla

  Wyślij wirtualną kartkę na każdą okazję: Kartki wirtualne Z okazji urodzin

  Pobierz bezpłatne MP3: http://www.edycja.pl/pliki_mp3  2013-04-01 o 1445 : Balon wykona ponad półgodzinny lot. Choć wszystkie miejsca już są zajęte, to Lot można będzie obserwować na polu lub z okna swego mieszkania .  2013-03-27 Nowosądecki skansen w zimowej scenerii Bartosz Niemiec - sądecki reporter Radia Kraków wybrał się na zimowy spacer w poszukiwaniu wiosny. Zobacz fotorelację z wyprawy http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/JGAA-967ELJ  2013-03-21 Marzanna nieekologiczna? Zanika tradycja topienia zimy Coraz więcej przedszkoli i szkół rezygnuje z tradycji i to nie tylko z powodu kiepskiej pogody. To zanieczyszczanie środowiska.  2013-03-29 Od soboty kolejne płatne drogi w Małopolsce. 30 marca elektroniczny system ViaTOll zacznie obowiązywać na trasie 79 od Modlniczki, przez Zabierzów i Trzebinię do Jaworzna, a także na obwodnicy Krakowa od węzła Modlniczka do węzła Balice. Kolejne dwie drogi w Małopolsce będą płatne dla ciężarówek i innych samochodów powyżej 3,5 tony.

  Radio Kraków – posłuchaj tu: http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/OnLine/   ---------------------------------------------- ARCHIWUM ----------------------------------------------
  Ogłoszenia 24.03.2013 Ogłoszenia 17.03.2013
  Ogłoszenia 10.03.2013
  Ogłoszenia 03.03.2013
  Ogłoszenia 24.02.2013
  Ogłoszenia 17.02.2013
  Ogłoszenia 10.02.2013
  Ogłoszenia 03.02.2013
  Ogłoszenia 27.01.2013
  Ogłoszenia 20.01.2013
  Ogłoszenia 30.12.2012